آموزشی ادبی فرهنگی

یکی از مطالب مهم  اموزشی نحوه طرح پرسش های امتحانی و پس ازان نحوه پاسخ گویی دانش اموزان است . برخی سوال ها گاه دچار کژ تابی ابهام و پیچیدگی و حتی ناروایی نحوی اند . همین موضوع دست مایه طنز دبیر خوش قریحه ی شهرستان داراب (سید عبد العلی پدرام ) شده است.

گفتنی است که هم پرسش ها و هم پاسخ ها واقعی هستند . 

-- دو تن از استادان معاصر خوش نویسی را نام ببرید.

                   کمال الملک  ناصر خسرو    ملک حسین کاوه   نستعلیق

-- پیرامون شخصیت کمال الملک هر چه می دانید بنویسید.

               کما ل الملک مردی بود پر شخصیت

--   نام دو فرقه ی مهم اسلامی را نام ببرید.

             ۱- مالکی             ۲- اشتری                 (عنوان مالکی  ذهن دانش اموز را به سمت مالک اشتر برده ااست ! )

--علت ضعف پادشاهان هخامنشی چه بود.؟

            خوش گذرانی پادشاهان قاجار

--  ارامگاه حافظ در کجاست ؟

               در سعدی

--به دوازده تن از یاران عیسی چه می گفتند؟

              یاران علل عظم !  (به سوال نیز توجه کنید)

-- ساسانیان مردم را به چند طبقه تقسیم می کردند ؟

              دو طبقه ۱- همکف     ۲-  فوقانی

-- دعوت پیامبران از چه زمانی اغاز شد ؟

           دهم اشورا

-- حضرت محمد (ص)  در چه تاریخی به  دنیا امد؟

           سی و دوم حجر السود

--  معاهده ی شومی را بنویسید ؟

            فین کن اشتاین  ( به سوال توجه شود )

 و به این سوالات چهار گزینه ای توجه کنید !

-- ناد ر شاه افشار چشم پسر خود را :

            الف-کر کرد   ب- لنگ کرد    ج- کور کرد   د- هیچکدام

--  اولین زنی که در راه اسلام شهید شد کدام مورد است؟

        الف-عمار          ب- یاسر     ج- سلمان          د- سمیه   ( دقت شود که سوال خوب است اما همه گزینه ها مردند و فقط یکی زن است

برگرفته از مجله ی رشد - پاییز ۸۹

 

 

نوشته شده توسط  شکوفه خالصی زاده در ساعت 23:10 | لینک  |